Faxe borger- og Erhvervsforening vedtægter

§1.

Foreningens navn er: Faxe Borger -og Erhvervsforening

§2.

Foreningens hjemsted er: 4640 Faxe

§3.

Foreningens formål er:
– At fremme erhvervslivet indenfor håndværk, handel, service, industri og liberale erhverv i Faxe og omegn, samt samarbejde mellem erhverv og borgere.
– At virke for forståelse hos de offentlige myndigheder og samfundet i øvrigt for erhvervslivets vilkår i Faxe.
– At støtte unge under uddannelse med tilknytning til foreningens medlemmer ved legater fra Jubilæumsfonden.

§4.

Enhver, der har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling, gradueret efter erhverv og evt. brancher.
Det enkelte medlems placering i kontingentsystemet afgøres af bestyrelsen efter en, af generalforsamlingen godkendt kontingentstruktur. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens bestemmelse.
Et ½ års kontingentrestance kan medføre udelukkelse af foreningen efter bestyrelsens bestemmelse uden appel til generalforsamlingen. Medlemmer, der er slettet alene som følge af restance, kan atter optages i foreningen, når de henvender sig til bestyrelsen, dog skal de forinden have indbetalt restancen. De medlemmer, der udtræder eller ekskluderes af foreningen, har intet krav på dennes midler eller ejendom.

§5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 til 9 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen og skiftevis afgår efter tur med 3 om året.
Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen skal på forlangende foregå skriftlig. På stemmesedlen opføres højst det antal, der skal vælges. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelse og 2 revisorer, der skiftevis afgår hvert andet år. Desuden vælges en revisorsuppleant.

Dette valg gælder for et år adgangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formandens stemme er den afgørende i tilfælde af stemmelighed, og for at bestyrelsen er beslutningsdygtig skal
mindst halvdelen af dens medlemmer være til stede. Desuden nedsætter bestyrelsen de nødvendige udvalg, herunder et aktivitets- og markedsføringsudvalg på 3-5 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer af aktivitets- og markedsføringsudvalget afgår efter tur hvert andet år. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens drift.

§6. Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§7: Tegningsret:

Foreningen forpligtiges ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer. Hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§8. Årsrapport:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen har fuldmagt til at indgå aftale med et revisionsfirma om assistance med udarbejdelse af årsrapporten.

§9. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste yndighed.
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal være ledsaget af en skriftlig angivelse af, hvad man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Hver medlem har en stemme. Udover egen stemme kan der stemmes pr. fuldmagt. Hvert medlem kan højest

medbringe en fuldmagt.
Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være tilstillet formanden mindst 4 dage før generalforsamlingen, der skal indkaldes med mindst 8 dages varsel i lokale distrikts- og/eller dagblade. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmer med mindst 8 dages varsel.
For at generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig til vedtægtsændringer skal 2/3 af medlemmerne være til stede. I modsat fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanelig varsel, hvor beslutningen tages uanset de tilstedeværendes antal. Simpelt stemmeflertal er afgørende. Alle afstemninger foregår

skriftlig på forlangende.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:


 • Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
  og kontingentstruktur.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af aktivitets- og markedsføringsudvalg.
  5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  7. Eventuelle indkomne forslag.
  8. Eventuelt.§10.
  Opløsning af foreningen kan alene besluttes af to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for opløsningen.
 • 11.
  Hvis foreningen opløses, skal foreningens eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27.03.2019 og ekstraordinære generalforsamling den 27.03.2019.

Dirigent: Hans Elverdam

I bestyrelsen:

Ib Elberg, Formand - Erik Mejlby Nielsen - Næstformand Mads Werner

Steen Kalum Nielsen- Kim Mithioff - Brian Hansen - Poul Bodeholt

Kim Clausen - Kate Eis

unsplash